La traducció de textos d’un idioma a un altre és una activitat complexa en la qual el traductor o traductora intenta mantenir l’equivalència de significat entre els dos idiomes.

En el cas de la traducció jurídica, ens trobem davant d’un tipus de traducció especialitzada, la de textos relacionats amb el Dret, que requereix d’un cert grau de coneixements jurídics, i en la qual l’equivalència de significat no sempre és fàcil d’aconseguir.

Característiques dels textos legals

Els textos legals són aquells que tenen un contingut relacionat amb alguna disciplina del Dret. Les principals característiques del llenguatge jurídic són les següents:

– És un llenguatge d’especialitat, professional i acadèmic.

– És un llenguatge altament tècnic i formal.

– És un llenguatge amb moltes particularitats terminològiques i estilístiques, amb ús ocasional de llatinismes.

Els textos legals més habituals en la pràctica de la traducció jurídica són els contractes, les resolucions judicials i les normes jurídiques. En tots ells hi trobem una terminologia, una fraseologia i una sintaxi pròpia d’aquest llenguatge d’especialitat.

Malauradament, i malgrat els intents de simplificar el llenguatge jurídic —per exemple, en els àmbits lingüístics anglosaxó i espanyol—, aquest llenguatge segueix sent en gran mesura enrevessat i arcaic.

 

Dificultats de la traducció jurídica

La primera dificultat que presenta la traducció jurídica és conèixer aquest singular llenguatge d’especialitat. Tanmateix, tal vegada no sigui aquest el principal escull. Quan abordem la traducció d’un text jurídic no es tracta únicament de treballar amb un idioma d’origen i un altre idioma de destinació, sinó que, normalment, també cal tractar, entendre i acarar dos sistemes jurídics diferents i aconseguir mantenir l’equivalència de significat.

En moltes ocasions, el que cal traduir no són termes jurídics, sinó autèntics conceptes o institucions jurídiques. És per això que aquest tipus de traduccions no només exigeix que el traductor o traductora tingui unes competències lingüístiques especialitzades, sinó també, com hem dit, un cert grau de coneixement dels sistemes jurídics en qüestió, en especial del sistema jurídic d‘arribada.

De tot això que acabem de comentar es dedueix fàcilment que, en la traducció jurídica, en moltes ocasions no és senzill aconseguir un text meta equivalent. Per tal de facilitar el treball, abans d’iniciar una traducció jurídica, és recomanable —i sol ser habitual fer-ho— dur a terme una tasca prèvia que consisteix a recollir informació i documentació sobre la matèria. Les fonts són nombroses i variades: glossaris, diccionaris i manuals jurídics (tant impresos com en línia), bases terminològiques o altres tipus de recursos, com ara fer consultes concretes a professionals de l’àmbit jurídic.

 

Exemple de traducció de termes jurídics

Per acabar, veurem un exemple d’anglès jurídic i les possibilitats de la seva traducció al català:

El terme anglès courts es refereix als òrgans judicials, sense fer distinció de si es tracta d’òrgans judicials unipersonals (jutjats) o col·legiats (tribunals). Doncs bé, per tal de traduir aquest simple terme courts de l’anglès al català podríem acceptar diverses possibles traduccions que s’adaptarien al model d’organització judicial espanyol (que és el que s’aplica a Catalunya), en funció del context o del document de què es tracti: 1) jutjats, 2) tribunals, 3) jutjats i tribunals o 4) òrgans judicials.

Normalment, el terme genèric courts es tradueix com a jutjats i tribunals. En canvi, si ens trobem amb el terme més concret Appellate court, la traducció correcta al català seria tribunal d’apel·lació o tribunal de segona instància, atès que en el sistema judicial espanyol la revisió jurisdiccional en segona instància la duen a terme òrgans judicials col·legiats, és a dir, els tribunals.

 

Traductors professionals especialitzats en traducció jurídica

Com veus, la traducció jurídica és molt més complicada del que sembla, ja que s’han de conèixer a fons els sistemes judicials en qüestió. Si estàs buscant un professional per traduir textos legals amb garanties de qualitat a qualsevol idioma, posa’t en contacte amb nosaltres. Serà un plaer ajudar-te.